ครูอัตราจ้างและเจ้าหน้าที่สำนักงานมัธยมศึกษาตอนต้น

00

             นางสาววรกาญจน์ วงษ์ไพบูลย์

            (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย)

04

                   นางสาวชลยา พันธ์โภคา

         (กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)

5

                  นางสาวสุพัตรา ตุงคะศิริ

                   (กลุ่มบริหารงานบุคคล)

7

                นางสาวชุติกาญจน์ สกุลทอง

                     (กลุ่มบริหารวิชาการ)

8

              นางสาวปิลันธนา อินทรมาศ

                  (กลุ่มบริหารวิชาการ)

9

                         นางกรศศิร์ สีเทา

                      (กลุ่มบริหารวิชาการ)

01

            นางสาวพรรณรมณ รัตเลิศอภินันท์

            (กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์)

10

                นางสาวนิตยา จันทร์เพ็ชร

                     (เจ้าหน้าที่ EP)

11

                   นางสาวพัตรสุดา ขาวผ่อง

                         (เจ้าหน้าที่ EP)

03

                นางสาวสุรัมภา บุญการีย์

(กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี)

12

              นางสาวภาวิดา สุหร่ายเพชร์

                   (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

13

             นางสาวจิราภรณ์ คำบ้านฝาย

                 (เจ้าหน้าที่ทะเบียน)

14

                   นายกฤษดา เสนานิคม

                    (เจ้าหน้าที่ห้องสมุด)

02

                   นายจาริวัชระ คุ้มครอง

      (กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาฯ)

15

                  นางปัทมา รักษาควร

                 (กลุ่มบริหารงานทั่วไป)

16

                   นายเอกชัย จันทร์อาจ

         (กลุ่มบริหารงานทั่วไป/โสตทัศนศึกษา)

17

           นางสาวประกายแก้ว  คุ้มศรีสอาด

                    (เจ้าหน้าที่ ISM)