กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมัธยมศึกษาตอนต้น

1

          นางกัทลี เลขานุกิจ

หัวหน้ากลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2         นางนฤมล สารพานิช
3        นางพวงเพ็ชร์ เรืองรัตน์
4   นางสาวฉันทนา สังขสุดประเสริฐ
5   นางสาวธันว์วดี เลี้ยงสมบัติเตโช
6      นางจันท์สุดา แก้วงามพรรณ์
7         นางนิศากร เลิศสุดยอด
8        นายชัยกมล สิงห์คุณ
9        นางสาวอรทัย อ่วมคุ้ม
10     นางสาวกรรณิการ์  ทะนันใจ
11        นางสาวอรพินท์  พิศงาม
12    นางสาวจีระนันทน์  ระวีย์วรากร