กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศมัธยมศึกษาตอนต้น

7

                  นางนิศากร เลิศสุดยอด

  (หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ)  

5            นางสาวธันว์วดี เลี้ยงสมบัติเตโช
1                  นางนฤมล    สารพานิช
4            นางสาวฉันทนา  สังขสุดประเสริฐ
6            นางจันท์สุดา   แก้วงามพรรณ์
9               นางสาวอรทัย   อ่วมคุ้ม
10           นางสาวกรรณิการ์   ทะนันใจ
11            นางสาวอรพินท์   พิศงาม
12            นางสาวจีระนันทน์  ระวีย์วรากร
0010               นางสาวอนงค์   พูนขุนทด
0011               นางสาวจุฑามาศ  บุญญาทวีทรัพย์
0012                         นางสาวพบศร  จันทร์มีดี