วิสัยทัศน์ของกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

มัธยมศึกษาตอนต้น

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความคาดหวังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แสวงหาความรู้ ศึกษาต่อ ก้าวทันเทคโนโลยี เพื่ออาชีพในอนาคต อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข รวมทั้งมีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องราววัฒนธรรมหลากหลายของประชาคมโลก