ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา2

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็๋จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 1

                            ดร. ธีรัช  ไชยยศ

           ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

                               

                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                                

           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                  

          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 5

                         จ่าสิบเอก ฐปนัท  ใยสำลี

         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 6

                        นางศุภางค์  ทิฐิธรรมพิทักษ์

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                    มัธยมศึกษาตอนต้น

                              

           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                    มัธยมศึกษาตอนปลาย

                  

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

                     มัธยมศึกษาตอนต้น

 9

                   นางหทัยทัต    บุพพะเนติ

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

                   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 10

                     นางอุบล  เจริญศรีวงษ์

      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

                    มัธยมศึกษาตอนต้น

                      

      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

                   มัธยมศึกษาตอนปลาย

                   

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                  มัธยมศึกษาตอนต้น

                     

        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                  มัธยมศึกษาตอนปลาย

                  

            หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

                  

                หัวหน้านโยบายและแผน