ผู้บริหารโรงเรียนสตรีวิทยา2

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็๋จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 1

                            ดร. ธีรัช  ไชยยศ

           ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีวิทยา2

ในพระราชูปถัมภ์สมเด็๋จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

                               

                  รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                                

           รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                  

          รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล

 5

                         จ่าสิบเอก ฐปนัท  ใยสำลี

         รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

 6

                        นางศุภางค์  ทิฐิธรรมพิทักษ์

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                    มัธยมศึกษาตอนต้น

 7

                                นายเชิงชาย  เหมพัฒน์

           ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ

                    มัธยมศึกษาตอนปลาย

 8

                     นางอุทัยวรรณ   บริสุทธิ์สุวรรณ์

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

                     มัธยมศึกษาตอนต้น

 9

                   นางหทัยทัต    บุพพะเนติ

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารบุคคล

                   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 10

                     นางอุบล  เจริญศรีวงษ์

      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

                    มัธยมศึกษาตอนต้น

 11

                       นายเมธี  สงจันทร์

      ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ

                   มัธยมศึกษาตอนปลาย

 12

                   นายสมศักดิ์  สุขสมัย

         ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                  มัธยมศึกษาตอนต้น

 14

                       นายอำนาจ  คำพวง

        ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารทั่วไป

                  มัธยมศึกษาตอนปลาย

 13

                   นางขนิษฐา  พงษ์ภมร

            หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ

 15

                  นายไตรรัตน์   เอี่ยมพันธ์ 

                หัวหน้านโยบายและแผน