ปรัชญา    พลํ สงฺฆสฺส สามคฺคี    ความพร้อมเพรียงเป็นกำลังของหมู่คณะ

วิสัยทัศน์    เป็นองค์กรแห่งปัญญา  ก้าวหน้าทันเทคโนโลยี  สร้างเด็กดีสู่สังคมโลก

พันธกิจ
1.พัฒนาระบบการบริหารโดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนสร้างเครือข่ายชุมชรสัมพันธ์ เพื่อให้เกิดองค์กรที่มีปะรสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมาย
2.พัฒนาบุคลากรให้เป็นผู้มีความรู้คู่คุณธรรม เชี่ยวชาญในการจัดการเรียนรู้ การวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษามีความรู้ ความสามารถใช้สื่ออุปกรณ์เทคโนโลยีทันสมัยและปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างประสิทธิภาพ
3.จัดการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพ จัดหลักสูตรและกิจกรรมที่เหมาะสม มีสื่ออุปกรณ์อย่างเพียงพอทั่วถึงและทันสมัย พัฒนาอย่างต่อเนื่องตามมาตรฐานสากล
4.เสริมสร้างศักยภาพนักเรียนให้มีความเป็นเลิศทุกด้านเทียบเคียงมาตรฐานสากล มีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และมีจิตสาธารณะ ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5.พัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนให้มีความสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย และเป็นแหล่งเรียนณุ้ของนักเรียน และชุมชนตลอดจนสร้างความตระหนักและจิตสำนึกที่ดีในการร่วมกัน ป้องกัน และแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน

เป้าประสงค์ของโรงเรียน
1.นักเรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี มีคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์เป็นที่ยอมรับของสังคม
2.นักเรียนเป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน มีทักษะการอ่าน การเขียน การคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์ สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่อง รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
3.นักเรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พัฒนาสู่ความเป็นเลิศระดับประเทศและสากล
4.นักเรียนสามารถสร้างองค์ความรู้ และมีทักษะพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ และสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามให้แก่ตนเองและสังคม
5.นักเรียนสามารถใช้ภาษาไทย และภาษาต่างประเทศในการสื่อสารอย่างถุกต้องเหมาะสม
6.นักเรียนมีความรัก ภาคภูมิใจในความเป็นไทย อนุรักษ์ภาษาไทยศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.นักเรียนยึดมั่นและศรัทธาในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีในสังคมประชาธิปไตย
8.นักเรียนสามารถใช้เทคโนโลยี และแหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัยรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก
9.ครูและบุคลากรของโรงเรียน จัดทำงานวิจัยและพัฒนา สื่อนวัตกรรมนำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
10.โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มีระบบประกันคุณภาพภายในที่เข้มแข็งและได้รับการรับรองคุณภาพจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามของ สมศ.สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

คุณลักษณะอันพึงประสงค์
1.รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
2.ซื่อสัตย์สุจริต
3.มีวินัย
4.ใฝ่เรียนรู้
5.อยู่อย่างพอเพียง
6.มุ่งมั่นในการทำงาน
7.รักความเป็นไทย
8.มีจิตสาธารณะ

คำขวัญ  เรียนเด่น เล่นดี มีวินัย ใฝ่คุณธรรม

อักษรชื่อย่อ  ส.ว.๒
เครื่องหมายประจำโรงเรียน  ดอกพิกุลล้อมรัศมีสีแดง 21 แฉก เหนืออักษรย่อ ส.ว.๒

สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน  ดอกพิกุล         

ดอกไม้ประจำโรงเรียน  ดอกพิกุล

อัตลักษณ์     ลูกสตรีวิทยา ๒ เป็นเด็กดี
เอกลักษณ์    โรงเรียนสตรีวิทยา ๒ มุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
สีประจำโรงเรียน  ขาว-แดง

 

สีประจำคณะ 
คณะนนทรี สีเหลือง
คณะจามจุรี สีชมพู
คณะราชาวดี สีเขียว
คณะยูงทอง สีแสด
คณะนิโลบล สีฟ้า