ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2556 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย   ดาวน์โหลด

 

สถานที่สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4    ดาวน์โหลด
สถานที่สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5    ดาวน์โหลด
สถานที่สอบกลางภาค ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6    ดาวน์โหลด