ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการสอวน. ปีการศึกษา 2557

 

 

 นายธาดา วัฒนธรรม ม.4/16
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
สอวน. วิชาเคมี
(ค่ายที่ 1)

 นายวรวิช เวชสุมังคะโล ม.5/11
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
สอวน. วิชาคอมพิวเตอร์
(ค่ายที่ 1)
นายภูมิอภิวัฒน์ ชาญยุทธการ ม.4/15
ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการ
สอวน. วิชาฟิสิกส์
(ค่ายที่ 1)

Additional information